Графици

График за начален етап за провеждане на допълнителни седмици за компенсиращи мерки docx

График за прогимназиален етап за провеждане на допълнителни седмици за компенсиращи мерки

График за провеждане на консултации през втория учебен срок за учебната 2020-2021 година

График за дежурство на учителите през втория учебен срок на учебната 2020-2021 година

График за контролни и класни работи през втория учебен срок на учебната 2020-2021 година

График за провеждане на допълнителен час на класа през втория учебен срок за учебната 2020-2021 година

График за дежурства втори срок ГЦОУД

График за провеждане на допълнителен час на класа през втория учебен срок за учебната 2020-2021 година ГЦОУД

График за провеждане на консултации през първия учебен срок за учебната 2020-2021 година

График за провеждане на допълнителен час на класа през първия учебен срок за учебната 2020-2021 година

График за контролни и класни работи през първия учебен срок на учебната 2020-2021 година

График за дежурство на учителите през първия учебен срок на учебната 2020-2021 година

График за контролни и класни II срок,2019-2020 учебна година

График за провеждане на консултации II учебен срок, 2019-2020 учебна година

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация II учебен срок,2019-2020 учебна година

График за дежурство на учетелите II учебен срок,2019/2020 учебна година

График за дежурство на учетелите ГЦОУД II учебен срок,2019/2020 учебна година

График за дежурство на учителите за I учебен срок, 2019/2020 учебна година

График за дежурство на учителите ГЦОУД за I учебен срок, 2019/2020 учебна година

График за консултации на учителите за I учебен срок ,2019/2020 учебна година

График консултации ГЦОУД за I учебен срок, 2019/2020 учебен година

График втори час на класа за I учебен срок ,2019/2020 учебна година

График класни и контролни за I учебен срок ,2019/2020 учебна година