Документи 2020/2021 учебна година

Стратегия за развитие на Основно училище ,,Захари Стоянов “,Пловдив 2021-2025г

Сесия СФО м. Февруари 2021

Правила СФО

Мерки и насоки за учебната 2020-2021 г. в условия на COVID-19

Форми на обучение за учебната 2020-2021 година

Годишен план за дейността на Основно училище ,,Захари Стоянов“ – Пловдив за учебната 2020-2021 година

Мерки за повишаване на качеството на образование в Основно училище ,, Захари Стоянов“, гр. Пловдив 2020-2021

Стратегия за развитие на Основно училище ,,Захари Стоянов “,Пловдив 2016-2020

Училищни учебни планове за учебната 2020-2021 година – начален етап

Училищни учебни планове за учебната 2020-2021 година – прогимназиален етап

Правилник за дейността на училището

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване 1.doc2020-2021

Програма за превенция от ранно напускане